logoSmallTransp

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O JEJICH ZPRACOVÁNÍ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro potřeby těchto zásad se rozumí:

– Provozovatelkou Mgr. Lenka Dvořáková, identifikační číslo 647 28 617, se sídlem Zelená 943/7, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Česká republika, e-mail: info@lenkadvorakova.cz

– Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

2. Provozovatelka jakožto správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv uživatele (jak je definován níže) souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

3. Provozovatelka je lektorkou a koučkou v oblasti vzdělávání a provozuje informační weby publicspeaking.cz, lenkadvorakova.cz a lcenglish.cz. V rámci poskytovaných služeb zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou služeb, v souvislosti se získáním informačních produktů poskytovaných provozovatelkou, v rámci jednání o uzavření smlouvy, či v souvislosti s uzavřenou smlouvou, a to pro následující účely:

– plnění smlouvy a poskytování služeb;

– splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);

– marketingové a obchodní nabídky služeb provozovatelky;

– ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

4. Provozovatelka je správcem osobních údajů. Osobní údaje pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

– poskytovatel softwaru SimpleShop/Vyfakturuj;

– platební brány ThePay a PayPal;

– poskytovatel softwaru Drip, Leadpages, Deadline Funnel, WebinarKit a Teachable;

– případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatelka nevyužívá.

II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFROMACE O ZPRACOVÁNÍ

1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou provozovatelce vyplněný formulář z jí provozovaných informačních webů (dále jen „uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného formuláře či jinou formou předání informací provozovatelce započne zpracovávání osobních údajů provozovatelkou.

3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi provozovatelkou a uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

4. V případě uzavření smlouvy dle obchodních podmínek provozovatelky budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi provozovatelkou a uživatelem a za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce.

5. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi provozovatelkou a uživatelem.

6. Pro účely marketingových a obchodních sdělení budou osobní údaje uživatele zpracovávány po dobu 36 měsíců, pokud nebude souhlas uživatelem odvolán.

7. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 3, odst. 4, odst. 5 , odst. 6 provozovatelka osobní údaje zlikviduje.

III. COOKIES

1. Informační weby publicspeaking.cz, lenkadvorakova.cz a lights-camera-english.cz  užívají soubory cookies, a to za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

2. Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Facebook, Drip, Leadpages, Teachable, Simpleshop, případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

3. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím:

– služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing, po dobu dle nastavení prohlížeče.

– služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy, po dobu 180 dnů.

4. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

IV. PRÁVA UŽIVATELE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM

1. V případech, kdy zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu, má uživatel právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to například kliknutím na odkaz „Odhlásit“ nebo „Unsubscribe“ v emailové zprávě, zasláním emailu na adresu lenka@publicspeaking.cz nebo dopisu na adresu provozovatelky.

2. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti provozovatelkou. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

3. Účastník má dále právo:

– požadovat po provozovatelce informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

– požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat výmaz osobních údajů,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se provozovatelku nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Znění Zásad může provozovatelka změnit či doplňovat. O každé takové změně provozovatelka informuje uživatele e-mailem.

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 14. 4. 2018.